VỀ DỜI NGÀY TRIỂN LÃM VIETRF – COFFEE PAVILION 2020