ĐĂNG KÝ THAM GIA TRIỂN LÃM 2017

Các Mẫu Văn Bản & Hướng Dẫn

Tại đây, bạn sẽ có danh sách đầy đủ các biểu mẫu và hướng dẫn cần thiết để tham gia triển lãm tại Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam. Vui lòng đảm bảo đã tải và hiểu rõ nội dung của Hướng Dẫn Đơn Vị Triển Lãm.

TÊN HỒ SƠ Download HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ
Brochure Triển lãm Quốc tế Cà phê tại Việt Nam. (VN) Download April. 15th, 2017
Coffee Expo Vietnam Brochure (KR) Download April. 15th, 2017
Exhibitor Application and Contract (ENG) Download April. 15th, 2017
Exhibitor Application and Contract (KR) Download April. 15th, 2017
Vietnam Super Barista Championship Registration (VN) Download April. 15th, 2017
Buyer Business Matching Application Form Download April. 15th, 2017
VIETCOFFEE 2016 EXHIBITOR MANUAL Download  April. 15th, 2017
DIRECTORY FORM Download  April. 15th, 2017
COMPANY NAME ON FASCIA BOARD AND STATE BOARD Download  April. 15th, 2017
ELECTRICITY AND FURNITURE RENTAL FORM Download  April. 15th, 2017
PASS LIST Download  April. 15th, 2017
Download  April. 15th, 2017
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search